Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2012


 

Περιεχόμενα

Ομάδα Α: Αναγνώριση Μελωδικών Διαστημάτων

Ομάδα Β: Αναγνώριση Συγχορδιών

Ομάδα Γ: Αναγνώριση Διαδοχής Συγχορδιών

Ομάδα Δ: Αναγνώριση Μέτρου και Ρυθμικών Σχημάτων

Ομάδα Ε: Αναγνώριση-Ταύτιση Μελωδιών

Απαντήσεις

* * *

 

Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ακούστε το ηχητικό θέμα κάθε ερώτησης, το οποίο εκτελείται τρεις φορές. Επιλέξτε και γράψτε τη σωστή απάντηση. Οι λύσεις παρατίθενται στο τέλος της εξέτασης. Υπολογίστε τη βαθμολογία σας.

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θα ακούσετε για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α4 τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό διάστημα, τα οποία θα επαναληφθούν άλλες δύο φορές. Να επιλέξετε ποια από τις πέντε απαντήσεις, που δίδονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί στο μελωδικό διάστημα που ακούστηκε. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ερώτηση Α1

 

Ερώτηση Α2

 

Ερώτηση Α3

 

Ερώτηση Α4

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ

Θα ακούσετε μια συγχορδία, η οποία θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις Β1 έως Β4. Να επιλέξετε ποια από τις πέντε απαντήσεις, που δίδονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί στο είδος συγχορδίας που ακούστηκε. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Διευκρινίζεται ότι: (α) οι συγχορδίες εκτελούνται σε κλειστή θέση˙ (β) όπου δεν υποδηλώνεται αναστροφή, η συγχορδία εκτελείται σε ευθεία κατάσταση.

Ερώτηση Β1

 

Ερώτηση Β2

 

Ερώτηση Β3

 

Ερώτηση Β4

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ

Θα ακούσετε μια διαδοχή συγχορδιών, η οποία θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις Γ1 έως Γ4. Να επιλέξετε ποια από τις πέντε απαντήσεις, που δίδονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί στη διαδοχή συγχορδιών που ακούστηκε. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ερώτηση Γ1

 

Ερώτηση Γ2

 

Ερώτηση Γ3

 

Ερώτηση Γ4

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Θα ακούσετε διαδοχές διαφορετικών ρυθμικών αξιών, που συγκροτούν φράσεις τεσσάρων έως έξι μέτρων και οι οποίες θα επαναληφθούν άλλες δύο φορές για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις Δ1 έως Δ3. Να επιλέξετε ποια από τις πέντε απαντήσεις, που δίδονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί στο μέτρο που ακούστηκε. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Οι διαδοχές θα ακουστούν με τονισμούς στα ισχυρά μέρη των μέτρων.

Ερώτηση Δ1

 

Ερώτηση Δ2

 

Ερώτηση Δ3

 

Ερώτηση Δ4

Θα ακούσετε μια διαδοχή ρυθμικών αξιών, η οποία θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές. Να ταυτίσετε τη διαδοχή ρυθμικών αξιών, που ακούσατε, με μία από τις παρακάτω πέντε επιλογές. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης Δ4 και δίπλα το γράμμα με το οποίο ταυτίσατε τη διαδοχή ρυθμικών αξιών που ακούστηκε.

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΩΝ

Θα ακούσετε μια μονοφωνική μελωδία, που θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές για καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις Ε1 έως Ε4. Να αναγνωρίσετε και να ταυτίσετε τη μελωδία που θα ακούσετε με μία από τις πέντε επιλογές απάντησης που δίδονται σε κάθε ερώτηση. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα με το οποίο ταυτίσατε τη μελωδία που ακούστηκε.

Ερώτηση Ε1

 

Ερώτηση Ε2

 

Ερώτηση Ε3

 

Ερώτηση Ε4

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

[Ομάδα Α]          Α1: (β)          Α2: (γ)          Α3: (β)          Α4: (δ)

[Ομάδα Β]          Β1: (γ)          Β2: (β)          Β3: (γ)          Β4: (ε)

[Ομάδα Γ]          Γ1: (β)          Γ2: (α)          Γ3: (γ)          Γ4: (δ)

[Ομάδα Δ]          Δ1: (γ)          Δ2: (γ)          Δ3: (δ)          Δ4: (β)

[Ομάδα Ε]          Ε1: (α)          Ε2: (ε)          Ε3: (γ)          Ε4: (β)

 

* * *